Oficjalne źródło danych

Baza lekarzy ładowana do systemu CRM jest kopiowana z oficjalnego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działajność Leczniczą. Rejestr prowadzony jest na podstawie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm. Zasady dokonywania wpisów do rejestru opisane są w artykułach 100-113. Podmioty wykonywujące działalność leczniczą mają obowiązek aktualizacji danych wg artykułu 107.

Zawartosć bazy

W skład bazy ładowanej z Rejestrów Medycznych wchodzą dane:

  • Przychodni i szpitali
  • Lekarzy i dentystów
  • Wszystkich aptek i ich właścicieli

Wartość dodana

Pliki ściągnięte ze strony rejestrów zawierają tabelki w Excelu i ciężko jest np. połączyć osoby z instytucjami, zdarzają się duplikaty wpisów, brakuje słownika specjalizacji. Podczas ładowania danych do systemu CRM poprawiamy prawie wszystkie takie błędy. Dodatkowo do danych adresowych dodajemy dane geo-lokalizacyjne.

Cena bazy

Baza Rejestrów Medycznych jest publicznie dostępna i nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za korzystanie z niej.

Dokładność bazy

Niektóre komercyjne bazy mogą mieć bardziej aktualne dane lekarzy niż Rejestry Medyczne. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo ciężko jest wyliczyć zwrot z inwestycji w bazę danych o wyższej jakości danych w stosunku Rejestrów Medycznych. W praktyce okazuje się, że same urlopy, choroby, dostępność w danym dniu powodują zdecydowanie większe problemy w codziennej pracy niż np. brak aktualnego wpisu w bazie Rejestrów Medycznych.

Lekarz poprosił o usunięcie jego danych

Usunięcie danych osobowych wybranego lekarza z Państwa kopii bazy Rejestrów Medycznych nie zawsze jest możliwe. Ustawa o reklamie produktów leczniczych nakłada obowiązek prowadzenia rejestru wydanych próbek i jest ona nadrzędna w stosunku do woli danej osoby. Jeśli została wydana próbka osobie uprawnionej do wydawania recept, wtedy dane tej osoby muszą pozostać w ewidencji przez czas określony w ustawie.

Co zmienia RODO

Dane lekarzy takie jak imię, nazwisko, miejsca pracy są publicznie dostępne w Internecie i przychodniach. Oficjalne dokumenty RODO nie kwalifikują ich jako danych wrażliwych więc podlegają one ogólnym zasadom. RODO wiele mówi o ochronie danych osobowych ze zwolnień lekarskich i okresowych badań lekarskich. Dotyczy to jednak danych pacjenta, co może dział personalny przechowywać i jak długo. W zaleceniach RODO odnośnie zwolnień lekarskich w ogóle nie ma mowy o danych osobowych lekarzy. RODO nakłada nowe obowiązki właśnie w stosunku do lekarzy odnośnie przechowywania danych swoich pacjentów, np. zabezpieczenia komputerów na których są przechowywane są wyniki badań (dane wrażliwe).

Czy każdy może skorzystać z Rejestrów Medycznych?

Trzeba mieć podstawę prawną, aby skorzystać z bazy Rejestrów Medycznych. Firma oferująca np. produkt bankowy nie może wykorzystać tych danych do promocji swoich produktów. W takim przypadku firma musi otrzymać zgodę (ang. consent) od danej osoby na przetwarzanie jej danych w określonym celu.

Czy moja firma możne przetwarzać dane z rejestrów medycznych?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, popularnie zwane RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) precyzyjnie opisuje zasady przetwarzania danych, wcześniejsze przepisy nie były tak jednoznaczne. Wyciąg z ustawy:

(40) Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem: albo w niniejszym rozporządzeniu, albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym musi się ono odbywać z poszanowaniem obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub z poszanowaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
(45) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Firmy farmaceutyczne mają wiele obowiązków wynikających z innych ustaw które nakładają na nie obowiązek przetwarzania danych osobowych. Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Rozdział 3
Reklama produktu leczniczego kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
§ 12. 5. Reklamę, o której mowa w ust. 1, należy przedstawiać w taki sposób, aby nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona.
§ 15. 1. Dowodem przekazywania reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept polegającej na bezpłatnym dostarczaniu jego próbek, jest ewidencja dostarczanych próbek prowadzona przez osobę, o której mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy.
2. Ewidencja dostarczanych próbek produktów leczniczych zawiera:
1) dane identyfikujące placówkę: nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie;
2) dane dotyczące osoby dostarczającej próbkę produktu leczniczego: imię, nazwisko oraz nazwę podmiotu odpowiedzialnego;
3) dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept: imię i nazwisko;
4) dane dotyczące dostarczanej próbki produktu leczniczego: nazwę, nazwę powszechnie stosowaną, dawkę, wielkość opakowania, postać, ilość przekazanych próbek, numer serii oraz okres ważności produktu leczniczego;
5) numer ewidencji, datę i miejsce dostarczanych próbek produktu leczniczego.

W związku z powyższym firmy farmaceutyczne są wręcz zobligowane do przetwarzania danych z Rejestrów Medycznych tak, aby mogły prowadzić ewidencję wydanych próbek lub sprawdzić czy dana osoba może być odbiorcą reklamy produktów medycznych. Zakup komercyjnej bazy danych osobowych lekarzy jest w przypadku firm farmaceutycznych nadmiarowy i może prowadzić do wątpliwości prawnych związanych ze sprzedażą / kupnem danych osobowych.

RODO to nie tylko kary

Podczas wprowadzania ustawy RODO pojawiło się wiele firm oferujących drogie audyty zgodności z RODO. Zanim skorzystasz z takich usług przeczytaj opinię Ministerstwa Cyfryzacji na ten temat. Dobrym źródłem informacji o RODO są strony Komisji Europejskiej.